UNISYS es7000 серија
Ес 7000 е Интел-ов  сервер проширлив до 32 Интел процесори,64 гигабајти работна меморија 96 PCI слотови, кој нуди перформанси како сличните 64 процесорски состави, но за десетина пати помала цена. Многу го гледаат како замена за постоечките маинфраме состави и со тоа го добил популарното име Open Intel Mainframe затоа Што ги има сите предности на голем главен компјутер за значително пониска цена.
UNISYS ја препознава потребата за (ре)централизација на на податоците и програми во средишниот состав кои го олеснуваат одржувањето  и погонот на до сега дистрибуирани состави на поголемиот број  апликациски и дата басе сервери со значително зголемување на сигурноста и расположливост на составот за крајни корисници, со истовремено смалување на вкупните трШоци (TCO Total Cost of Ownership) во време на животниот циклус на апликацијата.
ПЦ – јата на секој а работна маса и на секој уред па елиминација на скапите центри за електронска обработка на податоците,ја донесоа информатичката технологија, во полна смисла на зборот, до корисникот.
Со несомнениот образовен ефект на вработените во смисла на запознавање со информатичката технологија, познат е ефектот на зголемување на телефонски троШоци заради неконтролираниот пристап на интернет, постојаниот раст на бројот на стручни лица кои исклучиво работат на одржување на голем број на персоналци и помали сервери во функција, (основна функција за која се наменети) па изостанок на главно очекуваниот резултат на Управувачкиот Информациски Состав (MIS-Management Information System) со сите позитивни ефекти на резултатите на работењето.

Голем број на корисници
Кругот се затвара со враЌањето на средниот компјутер, со разлика Што некогаШ маинфраме перформансите на ЕС 7000 срверот чинеа неколку милиони долари, а денес а тој  сервер чини неколку стотици илјади долари.
ЕС 7000 е идеално реШение за поголеми фабрики со голем број на корисници, кои истовремено пристапуваат во еден апликациски состав.
Со секогашна расположливост  тој мора да осигура и апсолутна конзистентност и сигурност на базата на податоци. Такви решенија денес типично користат еден датабасе сервер те неколку апликациски сервери со голем број на работни станици на лични компјутери.
Со примената на ES 7000 серверот се се сведува на еден физички сервер партициониран (поделен) на повеЌе логички сервери кои осигуруваат нон-стоп-фаил-сафе функционирање на составот со практична замена на персоналните компјутери и терминалските станици со примена на тхин-цлиент технологијата.
Thin-client технологијата во суштина се сведува на тоа да повеЌето клиент функции кои се изведуваат на стандардниот  персоналец го сели во главниот  сервер т.е. во една од  партициите на ES 7000,додека само личен компјутер може да биде било кој стар персоналец кој е веЌе отпиШан или кој сакате да го реШите.Тхин цлиент персоналецот е со минимални потреби на технички карактеристики на персоналецот и со тоа ја штити постоечката инвестиција, а стотици копии на Word или Excel се изведува на терминал серверот т.е. една од партициите-на логичките сервери на вашиот ES 7000.

Цена?
Неколку пати помала од класичните решенија.

Мрежа и брзина на работа?
Па во мрежата инвестиравме, таа постои и во принцип не е тесно грло на таквото решение.

Вкупна цена на чинење?
Почетна инвестиција, троШоци на одржавање  и поврат на инвестицијата до 70% пониски од дистрибуираното реШение.
Серијата UNISYS ЕС7000 претставува следен чекор во развојот на е-ацтион Ентерприсе цласс серверите.
Се заснова на иновативната Unisys CellularMultiprocessing технологија  и воспоставува состав кој поддржува е-работење и миссион-цритицал апликации.
Истовремено е можна работа до осум оперативни состави кои работат паралелно, секој во својата партиција на компјутерот ES 7000.При тоа администраторот  на составот одредува динамички кои системски ресурси (процесори, дискови, меморија и сл.) работат под која партиција.
Еден ES 7000 може да работи како единствен SMP(Symetrical Multiprocessing System) од 32 процесори или како два состава од 16 процесора,или четири состави по 8 процесори или осум состава по 4 процесора. При тоа процесорите во една партиција динамички го изведуваат програмскиот код,а со доделувањето на работа управува класичен диспечер модул по правила на прав мултипроцессинг, познат од светот на маинфраме.
Променливата работна меморија е проширлива до 64 гигабајти и може да биде динамички сегментирана према потребите на секоја партиција.
ES 7000 е управуван со софистициран сервисен процесор кој непрекинато ја прати работата на составот и неговите делови и обавува реконфигурација на партицијата вклучувајки и алокација на системските ресурси.
Составот е така дизајниран да практично не постои singl point offailure, а повеќето компоненти можат да се заменат додека составот работи (hot-swap).
ES 7000 поддржува Intel IA32(32 бита), Pentium III Xeon технологија, а предвиден е за поддршка на IA64(64 бита) процесорска технологија кога ке биде расположлива, со кое животниот век во врвот на технологијата за овие сервери се продолжува на најмалку пет години.
Решенијата применети во ES 7000 серверот се одамна познати во mainframe светот, посебно на UNISYS корисниците, но нивната интеграција во Intel платформата и NT оперативниот сѕстем подразбира огромни знаења и искуство кое UNISYS го има во својата 50 годишна традиција.